Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 23 2017

osiu
6884 417f 500
Reposted fromhagis hagis viahash hash
osiu
7474 8586 500
Reposted frompolitycznazupa politycznazupa viapl pl
osiu
7043 5c86
mózg kosmicznie rozkurwiony na jebane kawałki ścierwa.
Reposted fromdjLangley djLangley viahash hash
osiu
7040 decf 500
Reposted fromdjLangley djLangley viahash hash
osiu
6921 b525
Reposted fromdarkanes darkanes viahash hash
osiu
1314 eece 500
Reposted frombiszkopcik biszkopcik viay-xcv-y y-xcv-y
osiu
6822 4000 500
Reposted frommajkey majkey viay-xcv-y y-xcv-y

July 19 2017

8433 8cbe 500

Bruce Pennington, 1976

osiu
1375 5af9
Reposted fromtfu tfu vialexi lexi
osiu
Gdy już posmakowałeś lotu, zawsze będziesz chodzić po ziemi z oczami utkwionymi w niebo, bo tam właśnie byłeś i tam zawsze będziesz pragnął powrócić.
— Leonardo da Vinci
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaworthit worthit

July 18 2017

0396 8b30
Reposted fromantiprodukt antiprodukt viay-xcv-y y-xcv-y
osiu
1519 a97d 500
Reposted fromRockYourMind RockYourMind

July 16 2017

7595 4e3d 500
Reposted fromjsonp jsonp viahash hash
osiu
1025 9764
Reposted fromsiegmunda siegmunda viahash hash
osiu
Bardzo wtedy tęskniłem, ale najgorsze było udawanie, że nie tęsknię.
— Janusz Leon Wiśniewski - Arytmia uczuć
Reposted fromIriss Iriss viatake-care take-care
1387 ba82
Reposted fromsimongallup simongallup viahash hash
osiu
8783 080e 500
Reposted fromlanceo855 lanceo855 viahash hash

July 15 2017

osiu
3176 ff76 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viay-xcv-y y-xcv-y
8650 1a96

kidwiththelid:

I actually loved these commercials because it gave cartoon network some sense of realism.

Reposted fromreverie reverie viahash hash
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl